Het dictee gaat over “Alles wat ons bezighoudt in ‘t Gooi”.

Hieronder staan de spelregels. Mocht hiervan worden afgeweken, dan zal dat op de avond van het dictee nader worden toegelicht.

Spelregels

Het nieuwe Groene Boekje vormt de basis voor het dictee. Mocht dat geen uitsluitsel geven, dan wordt teruggegrepen op de Van Dale 14e editie. Op deze pagina is het reglement voor het Groot Goois Dictee 2015 uitgebreid beschreven.

Iedereen maakt hetzelfde dictee, er zijn geen varianten. In elke ‘klasse’ wordt de winnaar bepaald aan de hand van het aantal fouten. Over de uitslag kan niet door deelnemers of derden met de samenstellers worden gediscussieerd.

Voor de winnaars (1e, 2e en 3e prijs)  komen dankzij een sponsor leuke prijzen beschikbaar.

De deelnemers krijgen pen en papier van de organisatie; eigen papieren mogen niet worden meegebracht in de zaal. Schrijf uw naam op het papier!

Het voorlezen

 • De volledige tekst van het dictee, inclusief verbindende teksten, worden voorgelezen zonder leestekens.
 • Elke zin wordt helemaal en daarna één keer langzaam in stukken voorgelezen, telkens met leestekens, volgens de geldende uitspraakregels.
 • De zin wordt nogmaals in zijn geheel voorgelezen, met leestekens.
 • Alle dicteezinnen worden nog eenmaal achter elkaar voorgelezen zonder leestekens.
 • De deelnemers krijgen nog drie minuten voor eventuele verbeteringen; verbeteringen worden aangebracht door een woord volledig door te strepen en erboven te herschrijven.
 • Smartphones, schootcomputers en iPads en alle andere elektronische communicatiemiddelen worden uitdrukkelijk geweerd evenals ear plugs of oortelefoons. Gehoorgestoorden zullen vooraf ontheffing moeten aanvragen bij de organisatie.

De juiste spelling

Als norm voor de juiste spelling gebruikt de jury de Woordenlijst Nederlandse Taal, het juist uitgebrachte Groene Boekje uit 2015 inclusief de Leidraad aan het begin van het Groene Boekje. Voor woorden die niet in het Groene Boekje staan geldt de spelling in Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e herziene uitgave uit 2005. Notaris A. van Limburg Stirum uit Hilversum ziet toe op naleving van de spelregels.

Fouten

Als fouten worden gerekend:

 • Spelfouten. Per woord wordt slechts 1 fout gerekend.
 • Als een woord helemaal niet is (op)geschreven, wordt dat berekend als 1 fout.
 • Komt een woord vaker dan één keer voor en zijn de fouten consequent, dan worden ze maar als één keer fout gerekend. (Dit is alleen van belang voor het bepalen van de winnaar. Voor het sponsorbedrag telt het aantal goed geschreven woorden.)
 • Het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen. Spaties moeten duidelijk zijn. Bij twijfel wordt de (ontbrekende) spatie als fout aangemerkt.
 • Het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het ontbreken daarvan. (Samengestelde) woorden dienen als geheel op één regel te worden geschreven.
 • Het gebruik van facultatieve koppeltekens, dat normaal wel mag om een woord leesbaarder te maken (bijvoorbeeld hyena-vel).
 • Het onjuiste gebruik van leestekens (punt, komma, puntkomma, dubbele punt, haakjes en aanhalingstekens). Deze worden genoemd. Als fout wordt gerekend als leestekens ontbreken waar ze genoemd zijn, of als ze wel geschreven zijn waar ze niet genoemd zijn.
 • Het onjuiste gebruik van accenten (b.v. ‘), apostrofs en trema’s (b.v. ”).
 • Het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn.
 • Het gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn.

Aanwijzingen

 • Er worden geen afkortingen gebruikt.
 • Alles moet in letters geschreven worden: dus niet 11-jarige, maar elfjarige. Exacte jaartallen zijn hiervan uitgezonderd en vaste combinaties zoals CO2 of mp3.
 • Uiteraard mag er niet worden gespiekt, afgekeken of gepraat.
 • Schrijf leesbaar! Bij twijfel beslist de jury in uw nadeel.